Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Föräldrars utbildningsnivå betydelsefull

Den grupp elever som har föräldrar med högst grundskoleutbildning klarar proven i betydligt lägre utsträckning än de som har föräldrar med längre utbildning. Det visar resultaten från nationella prov i årskurs 3 våren 2011.

Av de elever som gjort alla delproven i matematik är det mindre än varannan elev av de med föräldrar med högst grundskoleutbildning som uppnått kravnivån på alla delproven. Motsvarande andel för elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning är närmare 80 procent av eleverna. Samma mönster återfinns på proven i svenska och svenska som andraspråk, men där är skillnaderna mellan elevgrupperna något mindre.

Av de elever som gjorde alla delproven i matematik klarade pojkarna proven i något högre utsträckning än flickorna. I svenska och svenska som andraspråk var mönstret det omvända och flickorna uppnådde kravnivåerna i betydligt högre utsträckning.

Eleverna har svårt att hantera skriftliga räknemetoder i matematik

De delprov som flest elever klarade var delprov A som prövade om eleven kan konstruera enkla geometriska mönster och delprov G en muntlig gruppuppgift. Här uppnådde 95 procent av eleverna kravnivån. De svåraste delproven var delprov F, som behandlade skriftliga räknemetoder, respektive delprov B, som handlade om massa och tid. På dessa delprov uppnådde 84-85 procent av eleverna kravnivån.

I svenska var stavningen svårast

De delprov i svenska som eleverna lyckades bäst i var delprov A som var en muntlig uppgift där förmågan att kunna samtala, ställa frågor och framföra egna åsikter prövades och delprov G som handlade om att skriva läsligt för hand. Totalt 97 procent av eleverna uppnådde kravnivån på dessa delprov. Det delprov som eleverna klarade i lägst utsträckning var delprov F som prövade stavning och interpunktion, totalt uppnådde 90 procent kravnivån.

Stavning och interpunktion svårast i svenska som andraspråk

Delproven C och F, som prövade läsning av faktatext respektive stavning och interpunktion, var svårast för eleverna som följer kursplanen i svenska som andraspråk och endast 77-78 procent nådde upp till kravnivån. I delprov G bedömdes förmåga att skriva läsligt för hand och det var delprovet som flest elever klarade, 94 procent.

Alla nyheter