Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Stöd för entreprenörskap

Utvecklingsmedel

Nu är det åter möjligt att ansöka om utvecklingsmedel för kompetensinsatser inom området entreprenörskap i skolan. Sista ansökningsdag är den 16 mars.

Skolverket ska enligt regleringsbrevet för 2012 fördela utvecklingsmedel till huvudmän för verksamhet som stimulerar utveckling av huvudmännens arbete när det gäller entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet. Bidraget regleras enligt förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan.
Av förordningen, som styr tilldelningen av bidrag, framgår att kommunala och fristående skolhuvudmän kan ansöka om bidrag. En förskola/skola som vill driva ett utveck¬lingsprojekt ska vända sig till sin skolhuvudman, dvs. kommunen eller den fristående förskolan/skolans styrelse. Skolhuvudmannen ansvarar för ansökan samt uppföljning och redovisning av genomfört projekt.

Entreprenörskap i styrdokumenten

I läroplanen och kursplanerna för grundskolan betonas vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. Eleverna ska stimuleras att med kreativitet och nyfikenhet lösa problem och omsätta idéer till handling samt få en inblick i närsamhället och dess arbets- förenings- och kulturliv.
I läroplanen för gymnasieskolan står det att eleverna ska få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande.

Utvecklingsmedel 2012

Syftet med årets utvecklingsmedel är att stödja utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet genom att skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal i alla skolformer ska få möjlighet till kompetensutveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Skolverket strävar efter varierande arbetssätt och en nationell spridning av insatserna.

Ansökan

Ansökan skall grunda sig i verksamhetens behov och utformas i dialog mellan skola, kommun och eventuell samarbetspartner. Samrådet ska beskrivas i ansökan. Samverkan mellan skola och arbetsliv och mellan olika skolor är också viktigt. Utvecklingsinsatser där skolor samarbetar inom en kommun eller där kommuner samverkar uppmuntras. Insatserna ska genomföras höstterminen 2012 och vårterminen 2013.

Källa: Skolverket

Alla nyheter