Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Åtgärder för snabbare beslut om lärarlegitimation

Fler än 100 000 lärare har ansökt om legitimation. Många ansökningar är mycket mer komplicerade och tidskrävande än vad vi kunnat förutse. Därför har hanteringen försenats. Vi gör allt för att så många som möjligt ska få sina ansökningar prövade så fort som möjligt. Samtidigt är det mycket viktigt att legitimationerna utfärdas på ett rättssäkert sätt.

Skolverket kraftsamlar för att den angelägna reformen att legitimera lärarna ska lyckas. Ett antal åtgärder har redan genomförts för att snabba upp hanteringen och fler åtgärder kommer.

Fler än 2000 legitimationer i veckan

De åtgärder som vidtagits hittills handlar bland annat om mer resurser i form av ökad bemanning, stabilisering och utveckling av it-systemet och trimning av handläggningsprocesserna. Det har lett till att takten i handläggningen av ansökningarna har ökat och kommer att öka ytterligare. Just nu beslutas fler än 2 000 legitimationer per vecka.

Kategorisering förenklar

För att effektivisera hanteringen har vi genomfört en kategorisering av ansökningarna utifrån examenstyp. Olika grupper av ansökningar tar olika tid att handlägga bland annat eftersom examensbevisen för olika utbildningar under olika tidsperioder ser så olika ut och varierar mycket beroende på vilket lärosäte som har utfärdat dem. Detta innebär en tidskrävande hantering som ofta innebär att examensbevis och kurser behöver utredas tillsammans med lärosätena. Oklarheter kan handla om vilka årskurser utbildningen avsåg eller vilka ämnen som ingick i lärarens utbildning. Dessutom har så många som hälften av lärarna kompletterat sina utbildningar under åren för att få en utökad behörighet och även dessa kurser behöver ofta utredas. Ett mycket stort antal ansökningar är dessutom ofullständiga när de kommer in till Skolverket och behöver kompletteras vilket också tar extra tid.

Förskolelärare har prioriterats

Under en period där vi förbereder för kategorisering av ansökningar har förskollärarnas ansökningar, som är mindre tidskrävande att handlägga, prioriterats för att vinna tid och förbereda för de mer komplexa ärendena. Den här åtgärden innebär att vi framöver får ett effektivare flöde i handläggningsprocessen.  Nästa grupp som är aktuell att prioritera är lärare med examen för låg- och mellanstadiet samt årskurs 1-6 . Lärare med andra examenstyper kommer att prioriteras för handläggning så snart som möjligt.       

Turordning inom kategorier

Fortfarande kommer vi att hantera ansökningarna i turordning men inom varje kategori. Men eftersom ansökningarna tar olika tid att hantera kommer inte besluten om legitimation att komma i samma turordning.

Ansökning på webben går snabbare att behandla

Många lärare, omkring 75 procent, söker legitimation på papper. Om fler sökte via webben och skickade in alla sina handlingar elektroniskt skulle hanteringen kunna ske snabbare. På skolverket.se finns mycket information och stöd för att ansökningen ska kunna gå smidigt, bland annat en instruktionsfilm.

Alla nyheter